รายละเอียดโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : เว็บไซต์

รับชม 114 ครั้ง